Paragraf 1 : Organiseringen

Foreningen Pink Lady® Europe, heretter kalt “Arrangørforeningen”, med hovedkontor i 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike, registrert under SIRET-nummeret: 421 352 550 000 30 og MVA nr.: FR28 421 352 550, organiserer en konkurranse uten kjøpeplikt fra den 13/11/2017 t.o.m. den 04/12/2017.

Paragraf 2 : Deltakerne


Konkurransen, som er uten kjøpeplikt, er åpen kun for fysiske personer, myndige ved konkurransens start, som bor i Europa, og som er innehavere av en Instagram-konto og en e-postadresse. Personer som ikke oppfyller de ovennevnte betingelsene er utelukket fra konkurransen, samt ansatte i “Arrangørforeningen”, og enhver person som, direkte eller indirekte, har deltatt i utformingen, gjennomføringen eller administreringen av konkurransen, samt disses ektefeller og familiemedlemmer: det være seg direkte forfedre eller etterkommere, eller andre familiemedlemmer, enten de lever under samme tak som deltakeren eller ikke. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å be en deltaker om bevis for de ovennevnte betingelsene. Enhver persom som ikke oppfyller betingelsene, eller som nekter å forelegge bevis, vil bli utelukket fra konkurransen, og vil ikke motta premien dersom vedkommende har vunnet. Kun én deltakelse per person er tillatt (samme navn, samme adresse). “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å foreta enhver nødvendig kontroll for å forsikre seg om at reglene overholdes. Deltakelsen i konkurransen forutsetter at man godtar konkurransereglene fullt og helt.

Paragraf 3 : Hvordan man deltar


Deltakerne må poste et bilde eller en video av et øyeblikk med et Pink Lady®-eple på sin offentlige Instagram-konto med hashtagen #pinklady4U.
Deltakeren må skrive hashtagen riktig for at påmeldingen skal registreres.
Deltakelser som ikke utføres i samsvar med bestemmelsene i disse konkurransereglene, vil ikke være gyldige.
Deltakere som mistenkes for fusk, vil kunne utelukkes fra konkurransen av “Arrangørforeningen”, uten at denne trenger å begrunne avgjørelsen. Alle ufullstendige, feilaktige eller uleselige identifiseringer eller deltakelser, gjort med hensikt eller ikke, eller utført på annet vis enn det som er bestemt i disse konkurransereglene, vil anses som ugyldige. Det samme gjelder for flere deltakelser.

Paragraf 4 : Premiene

Premiene som deles ut er:

• 3 netters utflukter, inkludert transport, overnatting og frokost til 3 europeiske storbyer: Paris, Barcelona og Roma.
• Totalverdi: 4500 € inkl. mva. (1500 € per weekend). Vinneren kan ta med seg så mange han eller hun ønsker, så lenge kostnadene ligger innenfor premiens verdi (1500 €). Alle utgifter utover dette beløpet må betales av vinneren selv.
Premiens verdi ble slått fast ved redigeringen av disse konkurransereglene, og kan ikke gjøres til gjenstand for senere innsigelser. Alle kostnader som påløper etter konkurransen, spesielt i forbindelse med vedlikehold og bruk av premien, er helt og holdent vinnerens ansvar.

Paragraf 5 : Kåring av vinnerne


Juryen vil kåre de 3 vinnerne den 15/12/2017 når konkurransen er over, blant alle de som har postet yndlingsøyeblikket sitt med Pink Lady®-eplet på sin åpne Instagram-konto med hashtagen #pinklady4U.
Vinnerbildene vil plukkes ut etter følgende kriterier:

• Hvordan Pink Lady®-eplets verdi fremheves på bildet
• Bildets estetiske komposisjon

Paragraf 6 : Kunngjøring av vinnerne


Vinnerne vil bli kontaktet via privat melding på Instagram.
Vinnerne må oppgi sin kontaktinformasjon (etternavn, fornavn, postadresse og telefonnummer) for å få rett til premien.

Paragraf 7 : Overlevering av premien


Vinnerne vil bli kontaktet av reisebyrået oppnevnt av Pink Lady Europe når konkurransen er over, for å avklare detaljene i de forskjellige reisene. Vinneren kan ikke selv velge reisemål (Roma, Barcelona eller Paris). Dette vil tildeles vinneren automatisk alt etter hvor vedkommende har sin faste bostedsadresse.
Vinneren har 1 år på seg til å benytte seg av premien. Etter denne tidsfristen vil ikke vinneren lenger kunne gjøre krav på premien.
Vinnerne forplikter seg til å godta premiene slik de tilbys, uten muligheter for å bytte dem inn eksempelvis mot kontanter, andre goder eller tjenester av noen som helst art, eller overføre premien til en tredjepart. Det kan heller ikke stilles krav om kompensasjon for premiene.
Ved hendelser som ligger utenfor dennes kontroll, især tilknyttet leverandørene eller uforutsigbare omstendigheter, forbeholder “Arrangørforeningen” seg retten å bytte ut de annonserte premiene med premier av tilsvarende verdi.
Vinneren vil holdes underrettet om eventuelle endringer.

Paragraf 8 : Bruk av deltakernes personopplysninger


Deltakernes opplysninger lagres og brukes av “Arrangørforeningen” for å registrere deltakelsen i konkurransen, og overlevere premiene.
Deltakerne kan, med en legitim grunn, motsette seg at deres personlige data, oppgitt i forbindelse med denne konkurransen, blir gjenstand for behandling. De har også rett til å motsette seg at dataene deres benyttes i markedsføringsøyemed, utenfor deltakelsen i denne konkurransen, og kan hevde denne retten så snart de har meldt seg på i konkurransen, ved å sende brev til “Arrangørforeningen”, hvis adresse er oppgitt i paragraf 1.
Vinneren(e) gir “Arrangørforeningen” tillatelse til å bruke deres personopplysninger (fornavn og etternavn) i reklame- eller PR-øyemed, på et hvilket som helst medium, uten at dette gir dem noen som helst rett til godtgjørelse, rettigheter eller fordeler, annet enn premien. I samsvar med den franske loven om databeskyttelse og personvern av 6. januar 1978, har enhver deltaker rett til å kreve at uriktige, ufullstendige, tvetydige eller foreldede opplysninger som angår dem selv, rettes, kompletteres, klargjøres, oppdateres eller slettes, ved å sende brev til “Arrangørforeningen”, hvis adresse er oppgitt i paragraf 1.

Paragraf 9 : Konkurranseregler


Disse konkurransereglene er deponert hos SCP Exadex – Maître Durroux – Stevnevitnekontor – 161 rue Yves Montand – Parc 2000 – CS 978003 – 34089 Montpellier cedex 4. Konkurransereglene kan leses på følgende nettsted: www.pinkladyeurope.com
De kan også fås tilsendt gratis ved henvendelse til “Arrangørforeningen”. “Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til når som helst å forlenge, forkorte, endre eller avbryte konkurransen, spesielt ved tvingende omstendigheter, uten at deltakerne kan forlange noen som helst erstatning for dette. De endrede reglene med addenda vil i så tilfelle deponeres hos SCP Exadex.

Paragraf 10 : Industriell og intellektuell eiendomsrett


All kopiering, gjengivelse eller bruk av denne konkurransen, eller deler av den, konkurransereglene inkludert, er strengt forbudt.
Alle merker, logoer, tekster, bilder, videoer og andre særtegn gjengitt på nettstedet, samt på nettstedene som kan nås via hyperlenkene, er innehavernes eksklusive eiendom, og således beskyttet av bestemmelsene i åndsverkloven, og det i hele verden. Uautorisert kopiering er et brudd på denne loven, og kan medføre strafferettslige reaksjoner.
Enhver uautorisert, total eller delvis gjengivelse av disse merkene, logoene eller særtegnene utgjør et lovbrudd som kan medføre strafferettslige reaksjoner. Deltakelsen i konkurransen forutsetter at deltakerne helt og fullt godtar disse konkurransereglene.

Paragraf 11 : Ansvarsforhold


“Arrangørforeningen” kan ikke stilles til ansvar ved tvingende omstendigheter eller hendelige uhell som ligger utenfor dennes kontroll.
“Arrangørforeningen” kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, tap, tyveri eller ødeleggelser av post, eller uleselige poststempler, grunnet posttjenesten. Den kan heller ikke holdes ansvarlig, og det kan ikke reises noen klage mot denne, ved hendelser som kan betegnes som tvingende omstendigheter (streik, uvær, osv.), som helt eller delvis hindrer deltakerne i å delta i konkurransen, og/eller vinnerne i å nyte godt av premiene sine.
“Arrangørforeningen”, samt dennes leverandører og samarbeidspartnere, kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlige for eventuelle uhell som måtte oppstå ved bruk av premiene, det være seg av vinneren selv eller dennes gjester, i det øyeblikk vedkommende har tatt premien i sin besittelse.
“Arrangørforeningen”, samt dennes leverandører og samarbeidspartnere, kan heller ikke holdes ansvarlige for tap eller tyveri av premiene, i det øyeblikk vinnerne har tatt disse i sin besittelse. Alle nødvendige ekstrakostnader i forbindelse med overtakelsen av premien må bæres av vinneren, uten at vedkommende kan be verken “Arrangørforeningen”, dennes leverandører eller samarbeidspartnere om noen som helst kompensasjon.

Paragraf 12 : Tvistemål & klager


isse konkurransereglene er underlagt fransk lovgivning.
“Arrangørforeningen” forbeholder seg retten til å avgjøre, uten ankemuligheter, ethvert spørsmål som måtte oppstå angående tolkningen eller anvendelsen av disse konkurransereglene, og ingen innsigelser, som typisk gjelder konkurransens vilkår, resultater, premier eller mottakelsen av disse, vil lenger tas imot én måned etter konkurransens slutt. Unntatt ved helt opplagte feil er det vedtatt at opplysningene som kommer fra “Arrangørforeningens” konkurransesystemer har beviskraft i enhver tvist som angår tilkoblingsdataene og databehandlingen av disse opplysningene i forbindelse med konkurransen.
Alle klager må sendes til “Arrangørforeningen” innen én måned etter datoen for konkurransens slutt. Etter denne datoen vil ingen reklamasjon bli akseptert. Deltakelsen i konkurransen medfører at man helt og fullt godtar disse konkurransereglene.

Paragraf 13 : Bevisvedtekt


Det er uttrykkelig avtalt mellom “Arrangørforeningen” og deltakeren at kun “Arrangørforeningens” datasystemer og -filer er gyldige som bevis.
Dataregistrene som er lagret i “Arrangørforeningens” datasystemer, under rimelig sikre og pålitelige forhold, anses som beviser når det gjelder forbindelsene og kommunikasjonen mellom “Arrangørforeningen” og deltakeren. Unntatt ved helt opplagte feil er det derfor vedtatt at “Arrangørforeningen”, især som bevis for en handling, et faktum eller en unnlatelse, kan benytte seg av programmer, data, filer, registreringer, operasjoner eller andre elementer (f.eks. sporingsrapporter eller andre andre rapporter) av data- eller elektronisk art, format eller på et slikt medium, som er opprettet, mottatt eller lagret direkte eller indirekte av “Arrangørforeningen”, spesielt i dennes datasystemer.
Disse elementene anses altså som beviser, og skal derfor, dersom de legges frem av “Arrangørforeningen” som beviser i et tvistemål eller lignende, være rettsgyldige, holdbare og kunne stilles opp imellom partene på samme måte, under de samme betingelsene, og med samme beviskraft som et hvilket som helst dokument som er opprettet, mottatt eller oppbevart skriftlig.
Alle handlinger som er utført ved hjelp av deltakerens brukernavn og passord, tildelt ved registreringen, vil ugjendrivelig anses å være utført på deltakerens ansvar.

Registrer deg
for nyhetsbrevet til Pink Lady®